Młody rolnik 2016 Dotacje i premie

Młody Rolnik 2016 - nabór na dotacje dla rolników

Aby uzyskać dotację zadzwoń pod nr tel. 61 250 42 43

Termin naboru dotacji z programu Młody Rolnik 2016
31 marzec - 29 kwiecień 2016

Już w marcu 2016 r. rozpocznie się nabór na składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Ministerstwa Rolnictwa Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.
Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro, które ma trafić do młodych rolników w wysokości 100 000 złotych w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

O premie może się starać osoba, która w dniu składania wniosku:
stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha. przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem,
do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz nie ponosiła kosztów w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i czerpała korzyści z jego prowadzenia;
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu;

po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
a) o powierzchni użytków rolnych równej powierzchni minimalnej, którą stanowi co najmniej średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – co najmniej średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie oraz nie większej niż 300 ha,
b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).
Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-farmaceutycznego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, zwanej dalej „działalnością rolniczą”.
Wyłączenie wsparcia dotyczy również gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.
Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.
Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!Poprzedni nabór Opinie klientów

Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!