Młody rolnik 2016 Dotacje i premie

Dla kogo premia w programie?

Aby uzyskać dotację zadzwoń pod nr tel. 61 250 42 43

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 20 sierpnia br. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020.

Pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która:

1) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku;
2) do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący;
3)  w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
4)  posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5) przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu;
6) po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
a) o powierzchni użytków rolnych równej powierzchni minimalnej, którą stanowi co najmniej średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (10,48 ha), a w przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – co najmniej średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie oraz nie większej niż 300 ha,
b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;
7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, a premia w ramach tego działania wyniesie 100 000 złotych.
Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!Poprzedni nabór Opinie klientów

Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!