Młody rolnik 2016 Dotacje i premie

Wykształcenie i kwalifikacja zawodowe młodego rolnika

Aby uzyskać dotację zadzwoń pod nr tel. 61 250 42 43

Pomoc finansowa dla młodych rolników „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem jest przyznawana osobie fizycznej, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, za które przyznawane są odpowiednio punkty:

1) stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych (5 punktów) lub

2) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczonych (European Credit Transfer System) (5 punktów), lub

3) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą (5 punktów), lub

4) kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika (5 punktów) i 3 (4 punktów) załącznika nr 1 do rozporządzenia , lub

5) wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie (2 punktów), lub

6) tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie (3 punktów).

Pomoc może być przyznana osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!Poprzedni nabór Opinie klientów

Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!