Młody rolnik 2016 Dotacje i premie

Wymagane dokumenty do złożenia w ARiMR

Aby uzyskać dotację zadzwoń pod nr tel. 61 250 42 43

Wnioski o przyznanie pomocy z programu Młody Rolnik 2015 wraz z pozostałymi dokumentami można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W przypadku gospodarstw znajdujących się na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym położone jest gospodarstwo uznaje się to, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy Młody Rolnik 2015 dołączyć należy:

 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej lub o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa;
 • biznesplan na elektronicznym nośniku danych (CD lub DVD), opracowany na formularzu udostępnionym przez Agencję, oraz wydruk podsumowania biznesplanu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji;
 • kopię dokumentu tożsamości osoby;
 • oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję;

w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim:

 • kopię dokumentu tożsamości małżonka,
 • zaświadczenie dotyczące małżonka wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:
 •      – potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, lub
 •      – o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3;
 • kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy;
 • oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę.
W przypadku, gdy osoba rozpoczęła urządzanie gospodarstwa w wyniku dziedziczenia, wnioskodawca dołącza do wniosku prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.
Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!Poprzedni nabór Opinie klientów

Zdobądź dotację!
Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się w ciągu 24h!